Office 365 Project Time Reporter רובע Project Onine


?Office 365 Project Time Reporter והמ

Office 365 Project Time Reporter תא להנל ךל תרזועש דיינל היצקילפא איה Project

הז המ לבא ,רדסב Project Online?

".תולקב ךלש טקיורפה תא להנל ךל רזוע הז .(תומיוסמ תוינכות םע קר ןימז ךא) Office

- לע דרפנ טרופמ גולב השעא בורקב Project Online.<

?Office 365 Project Time Reporter תועצמאב תושעל ןתינ המ

.תובורקה תורודהמב ועיגי תונוכת דועש הפצמ ינא .טנרטניאב ךלש טקיורפה לוהינל תויר

  • .תומדקתה לע חוודלו םהלש םינמזה יפד תא שיגהל םילוכי תווצה ירבח ,וז היצקילפא תוע
  • .ךלש םינמזה יפדל תילטקיורפ הניאש הדובע וא תושדח תולטמ ףסוה
  • .תמייקה המישמה תומדקתה תא ןכדע וא השדח המישמ רוצ

?תוכמתנ תומרופטלפ וליא

.Windows תונחו Google Play תונחל בורקב עיגת Windows Phone-ו דיאורדנא תסרגש הרמ

.Apple Store-ב iOS תייצקילפא תא דירוהל לוכי התא

.הזה רושיקה תא קודבל לוכי התא ,'Office 365 Project Time Reporter' לע רתוי תעדל

Office Blogs :רוקמ