Office 365 תוחוד - Dynamic Office 365 Groups לע תעדל הצור התאש המ לכ


?Dynamic Office 365 Group יהמ

.לש תוימניד תוצובק ארקנ הז ןכ ,שמתשמה ןובשח לש םימ

.Office 365 לש תוימנידה תוצובקב ומיאתיש םיקזחה םידמעומה ולא ,'וכו הדובע ראות ,

?Dynamic Office 365 Group תא ןכדעל חקיי ןמז המכ

.הקד ךותב תנכדעתמ ללכ ךרדב הצובקב תימנידה תורבחהש הרשיא טפוסו

.וננמזמ הקדמ רתוי חקיי הז ,ינדי ןפואב הצובקל שמתשמה תא ףיסוהל הצרנ םא יכ היעב

?תוצובקל תימניד תורבח רוציל לק המכ

.!וז הנוכתל תשגל ידכ Azure AD Premium ןוישיר לעב תויהל ךירצ התא ,דחא יאנתב ;הצ

.םיטושפ םיבלש השולשב קר

  • .ךלש ןוגראה לש היירפסה תא חתפ ןכמ רחאלו LHS-המ Active Directory רחב ,Azure Cla
  • .היוצרה הצובקה תא רחב ןכמ רחאלו תוצובק הייסיטרכה לע ץחל
  • .תולקב ךלש םיטושפה תורבחה יאנת תא רידגהל לכות תעכ ,'תימניד תורבח לעפה' גתמה תא

.רחא יחרכה עדימו הב םירבחה םע הנימז תימניד O365 תצובק םושרל ידכ CSV PowerShell

.םיבכרומ םיללכ םע תימניד תורבח רוציל לכוא םאה

.לוכי התא ןכ

.תוביוחמ הברה םע ינדי ןפואב ללכה תא תונבל ךירצ ןכלו ,םדקתמה ללכה רוגסמל ןימז <

.םדקתמה ללכה תיינבל שמתשמ קשממ קשממ תונבל ידכ הדובע לש םימי המכ קר חקיי הז רשא

.Microsoft לש הז רמאמב ןייעל לכות ,'םדקתמ ללכ' תריצי ןפוא לע דוע תעדל ידכ

?תושדחה Dynamic O365 תוצובקב שומישל רבעמה ינפל לוקשל ילע המ

.רתוי תויביטקודורפ תודובעב זכרתהל לכות ןהבש תועש לש תונוט ךל ךוסחיש להנמל רתוי

.רוחמתה אוה ןובשחב תחקל ךירצ התאש רתויב בושחה רבדה לבא

.וזה תורשפאה תא שדחמ לוקשל ךילעש ושוריפ וב שמתשהל ךלוה התאש דיחיה רבדה איה תימ

.םיפסונ םיטרפל רושיקה תא קודבתש עיצמ ינא .תימניד הצפה תצובק לש הלודגה תולעה לע

הרעה: המידקמה הגוצתב וז הנוכת עגרכ.

כל הזכויות שמורות. © A-D.site • 2023-2024