Microsoft Classroom (המידקמ הגוצת) - יונמל השדח תפסות Office 365 Education - ת


?Microsoft Classroom הז המ

Microsoft Classroom תויעוצקמ הדימל תוליהקב םירחא םירומ םע הלועפ ףתש ,ןתוא ןויצ

?Microsoft Classroom םע תושעל ןתינ המ

תוריהמב תולטמו םירועיש

.Office 365-ב תויצקילפאל הדיחי הסינכ תלעפהו תוצובק לש תיטמוטוא הריצי ידי לע ןמ

תושדח םיכרדב םידימלתה תא בלשל

.םידימלתה לש םיידוחיי הדימל תונונגסו תולוכי לש בחר ןווגמב םהלש הביתכהו האירקה

רתוי בוט הלועפ ףותיש

.דועו תומשרה ,םינולאש ,םינודיח ,םייסיסב םירקס תוריהמבו תולקב רוציל םירומ רובע

.ןאכ ךלש Office 365 Education יונמב Microsoft Classroom Preview ףיסוהל דציכ דמ