Office 365 תוחוד - Office 365 Education-ב תיעוצקמ הדימל תליהק תוצובק


.(םיעדמל םירומ ,לשמל) תועוצקמ ינפ לע וא ('י התיכב םירומ ,לשמל) תותיכ תומר ,('ט

:םהב לפטמ Office 365 Groups-ש םויכ PLCs םע םירשק תריציל םימסח רפסמ ןלהל

  • .השק הלועפה ףותישו דואמ לבגומ ןמזה ,םידדובמ תויהל םילוכי םירומ
  • .ךשמתמו יתועמשמ הלועפ ףותישב םיכמות דימת אלו םיקתונמ יעוצקמ הלועפ ףותיש ילכ
  • .תיזיפ תוסנכתה ןיב םיחוורבו םינמזב םיסחיהו הדובעה תבחרה אוה םיבר PLCs רובע רגת

  • .םדקתהל םישדח םירומל השק תויהל לוכי הז
  • .הלש הריקחה ימוחתו תויוליעפה ,PLC לש הירוטסיההו הריקחה ,רופיסה ,עסמה תא רתוי ב

:םע העיגמ הצובק לכ .לוגרת תליהקב ליעי הלועפ ףותישל דחא םוקמ תוללוכ Office 365

  • סנכנ ראוד תבית ל ךלש הצובקה רוביחל רבחמ ללוכ ,תיתצובק ל"אוד ת
  • הנש חול םייתצובק םיעוריא ןומזתל.
  • םיכמסמ תיירפס תויתצובק תויקיתו םיצבק לע הדובעו ןוסחאל.
  • תרבחמ OneNote תושיגפו םיטקיורפ תורעה םושירל.
  • ןנכתמ טקיורפה תומדקתה לע םינוכדע תלבקו תומישמ תאצקהו ןוגראל.

.Microsoft לש הזרכהה גולבב PLC לע רתוי תעדל לכות