AzureAD רובע תינתומ השיג Office365 Exchange לש המידקמ הגוצתו SharePoint!! - תו


.Sharepoint-ו Exchange לש החטבאה תא רפשל רוזעי הז .Sharepoint Online-ו Exchang

:SharePoint Online-בו Exchange-ב םיכמתנ םיאבה םיללכה ,תיחכונה המידקמה הגוצתה ת

  • MFA שרוד דימת
  • הדובעב אל רשאכ MFA שורדל
  • .הדובעב אלשכ השיג םוסח

Microsoft םע הנימזה םינוכיס תססובמ תינתומ השיג תוינידמ דצל וז תוינידמ ליעפהל ה


:םיינוציח םירושיק