Office 365 תוחוד - תויתרוסמ הצפה תוצובק ינפ לע Office 365 תוצובק לש ןורתיה


 • הצופת תומישר : המישרל ל"אוד חולשל ךלש ןוגראל ץוחמ םישנאל רשפא
 • החטבא תוצובק : ל השיגב טולשל ךל רשפאמ-OneDrive לו-SharePoint
 • ראודב תכמותה החטבא תצובק : רוויד תורשפא םע החטבא תוצובק.
 • תוצובק Office 365 : ןמוי יעוריאו םיצבק ,תוחישל ףתושמ הדובע ב
 • ופרטצהש עגרהמ קר םינויד םיאור םישדח םירבח ,הצפה תצובק םע
 • דבלב םש יפל שופיחל בורל תונתינ הצופת תוצובק
 • .םישמתשמה םשב ןוגראה לש Exchange ילהנמ ידי לע ללכ ךרדב תישענ ,םירבח לש הרסהו ה
 • .OneNote תרבחמ וא ףתושמ הנש חול ןוגכ םיפסונ הלועפ ףותיש ילכב שמתשהלו רידגהל יד

ךלש הצפהה תוצובק תא גרדשל ןמזה הז

תולבגמ

 • ןוניק - הירבחמ תחא איה תפסונ הצפה תצובקש הצפה תצובק
 • לוהינ - םירבחל תוחלשנ ןהש ינפל החנמ ידי לע תורשואמ תויהל תובי
 • תילבולגה תובותכה תמישרב תורתסנ תוצובק - ןוגראה לש תילבולגה תו