15#36 קלח | Active Directory תססובמ הביבסב יטמוטוא יוליג תמירז

.(םינימז Exchange יתרש) יטמוטוא יוליגל תונימז הצק תודוקנ רובע עדימ רוקמכ Activ

תונימזה יטמוטואה יוליגה תוטיש

:תוירקיע יטמוטוא יוליג תוטיש יתש ןנשי ,יללכ ןפואב

 1. Active Directory תביבסב יטמוטוא יוליג
 2. Active Directory הניאש הביבסב יטמוטוא יוליג תוטיש

.ימוקמה Active Directory-ל ה

קרא עוד →

26#36 קלח | 1#3 קלח |Active Directory הניאש תביבס | Exchange On-Premises תביבס

.תשרדנה תיטמוטואה הצקה תדוקנ רוביחו תאיצמל רצונש םכחותמ תומיא םתירוגלא ליעפהל

.Active Directory הניאש הביבסב עמטוהש יטמוטואה יוליגה ךילהת תריקסל שדקומ םיאבה

חנומה Non-Active Directory תביבס

.ימינפה ןוגראה לש תשרב םקוממ וניאש שמתשמ לש הדובע ןחלוש .br>2>.ףרטצה ןיימוד ונ

.ינורטקלאה ראודה תבותכ לש תרזגנ ומכ בישחמה Autodiscover Endpoint חראמ םש שפחמו

Active Directory תביבס -אלל תמועל Active

קרא עוד →

27#36 קלח | 2#3 קלח |Active Directory הניאש תביבס | Exchange On-Premises תביבס

.יטמוטואה יוליגל ולש הצקה תדוקנ תא רתאל הסנמ אוה רשאכ שמתשהל לוכי יטמוטואה יול

יטמוטואה יוליגה עסמ לש תוהמה

.ולש תיטמוטואה הצקה תדוקנ תא אוצמל איה יטמוטואה חוקלה ידי לע םשוימש "יטמוטואה

.יטמוטוא יוליג תוחוקל לש םינוש םיגוסו יטמוטואה יוליגה ךילהת תא לחתאי יטמוטואה

.םיירשפאה םישיחרתה ןווגמ לש תויפיצפס תואמגודב דקמתהל ךרטצנ ,וז הביסמ

.Active Directory הניאש הביבסכ הראותש הביבס

קרא עוד →

28#36 קלח | 3#3 קלח |Active Directory הניאש תביבס | Exchange On-Premises תביבס

.(MRCA) טפוסורקימ לש תקחורמה תוירושיקה חתנמ ,טפוסורקימ לש טנרטניאה ססובמ ילכה

.Microsoft Remote Connectivity Analyzer לש קזחה ילכב שמתשנ ,יטמוטוא יוליג לש ם

.לש יטמוטוא יוליג לש תורשפא תאו ,

קרא עוד →

2#23 קלח | Active Directory לש רוזחימה לס לש ןויערה לע תצק + ונימודה טקפא" רוז

."רוזחש תלועפ" תעצובמ רשאכו "הקיחמ תלועפ" תעצובמ רשאכ Office 365 תססובמ הביבסב

.Office 365 תססובמ הביבסבו תימוקמ הביבסב "רוזחימ חפ" - גשומה תא הרצקב רוקסל ינ

Exchange לש ראודה תביתל שמתשמה ןובשח ןיב רשקהו "לפונ ונימוד טקפא"

.ךפיהלו Exchange-ב ולש ראודה תביתל שמתשמה תא רבחמש "רושיק" וא "בייחמ" שיש רמול

 • .תובוגתל וא תרשרשל םרוג "קותינ"ה ,קתנתמ Exchange-ב ולש ראודה תביתל שמתשמ ןיב ר
 • .תובוגתל וא תרשרשל םרוג "שדחמ ףורי

  קרא עוד →

11#23 קלח | 1#2 רמאמ | Office 365 תביבסב תוירפס ןורכנס לש םידחוימה םיוותה

:ל דואמ ינויח ,ךירדמה ןורכניס לש "תונצס ירוחאמ הרוק המ" לע עדיה ללגב ,איה הז א

 1. .תוירפס ןורכנס תביבסב ,עצבל ונילעש Exchange Online לש ראודה תבית רוזחש ךילהת ל
 2. .ראודה תבית רוזחש תועט תא ןקתל דציכ תעדל ךרטצנ ,הז שיחרתבו ,םלוה אל ןפואב םשוי

?Office 365-ב תוירפס ןורכנס לש םיעלקה ירוחאמ תביבס תא ריכהל םיכירצ ונחנא המל

?Office 365-ו תוירפס ןורכנס לע םמעשמ ינכט עדימ אורקל ךירצ ינא המל - תויהל לוכי

.(Exchange לש תידירביה הביבס

קרא עוד →

12#23 קלח | 2#2 רמאמ | Office 365 תביבסב תוירפס ןורכנס לש םידחוימה םיוותה

.Office 365 Directory לש ןורכניסה תביבסב "םיעוריאה תמירז" תא רתוי בוט ןיבהל לכ

:םיירקיע םישיחרת השולש לש םיעוריאה תמירז תא רוקסנ

 1. Active Directory-ב שדח שמתשמ ןובשח תריצי - לש עוריאה
 2. Active Directory שמתשמ ןובשח תקיחמ - לש עוריאה
 3. הכר הרוצב קחמנש Active Directory שמתשמ ןובשח רוזחש - לש עוריאה

.Directory ןורכניס תביבסב Soft Deleted Exchange Online רא

קרא עוד →

13#23 קלח | 1#4 רמאמ | יסיסב אובמ | וקחמנש םיטקייבואה רגאמו קחמנ Active Direct

.הכר הרוצב קחמנש Active Directory שמתשמ ןובשח רוזחש אשונב ההובג המרב הריקס קפס

:םיאבה םיאשונה תא רוקסנ

 1. .שמתשמ ןובשח ןוגכ וקחמנש םיטקייבוא ןוסחאל Active Directory שמתשמ הבש הטישה
 2. :וקחמנש Active Directory יטקייבוא רוזחשל שמתשהל לכונ ןהבש ,Active Directory לש

14#23 קלח | 2#4 רמאמ | LDP.EXE תועצמאב (לעפומ וניא Active Directory לש רוזחימה

.LDP.EXE םשב Windows לש הנבומ תרש ילכ תועצמאב קחמנש Active Directory טקייבוא ר

.Active Directory לש םימייק םיטקייבוא ןכדעלו Active Directory טקייבוא שפחל ,Ac

.קחמנש טקייבוא - םשב לדחמ תרירבכ תרתסומה תכרעמה תייקית תא "ףושחנ"ו ,L

.תיפיצפס קחמנש טקייבוא רוחבלו רתאלו Active Directory לש קחמנש טקייבוא

.טקייבוא non-Tombstoned -כ ראתל ןתינש שדח סוטטסל ,Tombstoned טקייבוא לש סוטטסמ

.(Active -ל Soft Deleted טקייבואה לש בצמה תא הנש) קחמנש טקייבואה תא רזחש

קרא עוד →

15#23 קלח | 3#4 רמאמ | LDAP רייס - LEX-ו AdRestore, AdRestore.net תועצמאב (לעפ

.(לעפוה) לעפוה אל Active Directory לש רוזחימה לס וב שיחרתב ,שמתשמ קחמנש Active

.LDP.EXE - םשב הנבומ Windows Server ילכ תועצמאב רוזחשה ךילהת תא רוקסנ ,םדוקה ר

.(טפוסורקימ לש ןניאש תונכות) ישילש דצ לש רזע ילכ תועצמאב טקייבואה תא קחמש Acti

:םה הלא םילכ לש םיירקיעה תונורתיה

 • ” .שמתשמ ןובשח" ןוגכ הכר הרוצב קחמנש Active Directory טקייבוא רזחשל תלוכיה תא
 • .LDP.EXE ילכב שומישה תמועל שמתשמל רתוי יתודידי ,וא רתוי לק בשחנ ,(

  קרא עוד →