More תמועל GPO לומ Intune תמועל SCCM :הנכות תסירפ ילכ

.ישילשישילש דצ ינוקית הנכות סורפל ידכ שמתשהל תוטיש וליאב ונלש תוצעה

.1 הלבטב הז רמאמב רוקחנש המ לש תיללכה הריקסה ןלהל

תרחא תימוקמ הנכות תסירפ/SCCM הנכות תסירפ

:תונורתי

תינוגרא תוינידמ לש GPO ידי לע ןקתוהש Chrome ףסות ריסהל דציכ

.Chrome תורדגה תועצמאב תולקב ןתוא ריסהל ןתינ אלש ךכ ,תינוגרא תוינידמ לש GPO י

טנרטניאהמ תורחא תוימניח תונכות תנקתהו תדרוהש רחא

הרעה: ךלש בשחמב הנכות ןיקתמ התאשכ דימת בל םישל ךילע.

קרא עוד →

םושיר | מ"על | Windows 11 | Intune לש הליענה ךסמ תא תבשה

.םושירו תיתצובק תוינידמ ,Intune תועצמאב Windows 11-ב הליענה ךסמ תא תובכל לוכי

.דועו ריווא גזמ ,הנש חול יעוריא ללוכ ,ךלש םויה לע עדימ ךל קפסל דעונ Windows 11

.רתוי הברה דועו תוריהמ סוטטס תועדוה תריחב ,Windows Spotlight לש התבשה וא הלעפה

. הליענה ךסמב והשלכ שקמ לע הציחל ידי לע וא הטושפ הלופכ הציחלב הליענה ךסמ תא לט

.תיתצובק תוינידמ וא םושיר תועצמאב הליענה ךסממ רטפיהל לכות ,תאז םע .הליענה ךסמ

קרא עוד →

םושיר | מ"על | Windows 11-ב םיט'גדיוו תיבשהל תוטיש 3

.םיטושפ םיבלש המכב תיבשהל וא ליעפהל ןתינ התוא ,Windows 11 לש תומישמה תרוש לש ל

.םיט'גדיוול הסינכ תדוקנכ תומישמה תרושל ריווא גזמ למס הפיסוה טפוסורקימ ,Windows

.Windows 11 לש תונורחאה תואסריגב תעכ ןימז ריוואה גזמ ט'גדיוו .Spotlight ףסוא ל

ישומיש רמאמ: ב לאמשל תומישמה תרוש תא רשייל דציכ-Windows 11

?Windows 11-ב םיט'גדיוו םה המ

.םיט'גדיווה חול תא תולעהל לכו

קרא עוד →

תיתצובק תוינידמ תועצמאב SCCM תוחוקל תסירפל רתויב בוטה ךירדמה

.תיתצובק תוינידמ תועצמאב SCCM לש חוקל ינכוס גרדשל םג לוכי התא .(GPO) תיתצובק ת

.ךלש ןוגראל רתויב המיאתמ ןהמ וזיא דומלל לכותש ךכ ,הטיש לכ ראתמ הז רמאמ .Config

:SCCM לש חוקלה ינכוס תנקתהל תוטישה לכ ןלהל

  • תיתצובק תוינידמ תנקתה
  • הסינכ טפירקס תנקתה
  • קרא עוד →

GPO תועצמאב Internet Explorer לש תיבה ףד תא רידגהל דציכ

.Internet Explorer-ב תיב ףד רידגהל תונוש םיכרד ןנשי .GPO תועצמאב Internet Expl

.םישמתשממ תבכרומש הצובק וא (OU) תינוגרא הדיחי לע לחוי הזה GPO-הו תיתצובק תויני

GPO ה תבותכל תיבה ףד תא רידגי הז-URL ו תיפיצפסה-GPO תבותכל רדגומ תויהל ךירצ תי

GPO תועצמאב Internet Explorer לש תיבה ףד תא רידגהל דציכ

.רושיא לע ץחל .שדחה GPO-ה םש תא ןייצו שדח לע ץחל .תיתצובק תוי

קרא עוד →

(תיתצובק תוינידמ) GPO תועצמאב םוסרפ ההזמ תיבשהל דציכ

.םיכרד ןווגמב ךלש Windows 11 בשחמב תודקוממ תועדומ םוסחל לוכי התא .(תיתצובק תוי

.ותוא תיבשמ התא רשאכ הרוק המו Windows לש םוסרפה ההזמ לש רתוי הבוט הנבה תגשהב ל

.םוסרפה ההזמ תא לטבל ידכ Intune ומכ MDM ןורתפ ,תיתצובק תוינידמ ומכ תוטישב שמתש

.םיבשחמ תוצובק וא םיבשחמ רפסמל תוינידמה תא דקמל לוכי התא .םוסרפ ההזמ לוטיבל תו

ארק: תועצמאב םוסרפה ההזמ תא תובכל דציכ Intune

קרא עוד →

GPO וא Intune תועצמאב Windows לש תודיינה זכרמ תא הבכ

.ךלש םיבשחמב Windows לש תודיינה זכרמ תא תיבשהל ידכ הלאה תוטישהמ תחא לכב שמתשהל

.Windows לש םידיינ םיבשחמב Windows לש תודיינה זכרמ תא תובכל ידכ שמתשהל לוכי הת

.Active Directory םוחתל םירבוחמ ךלש Windows יבשחמ םא רתויב הבוטה תורשפאה יהוז

.Windows 11-ו Windows 10 יבשחמב Windows לש תודיינה זכרמ תא תובכל ידכ תורדגהה ג

.תודיינה זכרמב שומישה המו Windows לש תודיינה זכרמ והמ ןיבנ ואוב ,וללה תוטישה ל

קרא עוד →

(GPO) תיתצובק תוינידמ תועצמאב קחורמ הדובע ןחלוש ליעפהל דציכ

.GPO תועצמאב קחורמ הדובע ןחלוש ליעפהל לוכי התא ,Active Directory םוחתל םירבוחמ

קחורמ הדובע ןחלוש ימוקמ אוה וליאכ היצקארטניא ותיא םייקלו הזה

.תומישמ לוהינלו Windows 11, Windows Server 2022 ןוגכ םירישכמל רבחתהל ידכ קחורמ

.רתויב בוטה ןורתפכ הארנ םיבשחמה לכב תיתצובק תוינידמ תועצמאב קחורמה הדובעה ןחלו

.קחורמה הדובעה ןחלוש תנוכת תלעפה םע ליחתנ ואוב זא .קחורמה הדובעה ןחלוש תא ליעפ

ארק: לש קוחרמ הרזע תנוכת Intune הצקה תודוק

קרא עוד →

Microsoft Edge ןפדפדב תויא תקידב רשפאל םיכרד 4

.ךרוצה תעב Microsoft Edge ןפדפדב תויאה תקידב תא תינדי ליעפהל םג ןתינ .Intune-ו

.הנוכתה תרדגהל םיבלשה תא דמלת הז ךירדמבו ,העדוה תחילש ינפל תויא יוגש םילימ ןקת

.ינדי ןפואב הנוכתה תא ליעפהל לכות ,תדבוע אל Microsoft Edge לש תויאה תקידבש אצו

?Microsoft Edge לש תויא תקידב יהמ

.ביציה ץורעב םג ןימז ךפה הז .Microsoft Edge-ב תעכ השיגנ תויאה תקידב לש השדחה ת

.ל"אוד תובותכו תובית ישאר ,URL תובותכב רת

קרא עוד →