ךלש ןיימודה ירקב לע הנגהל םילכ 6

.הז םע רוזעל ידכ שמתשהל לוכי התאש םילכ המכ רוקסנ ,הז רמאמב .ךלש ןיימודה ירקבל

ךלש ללוכה הפקתהה חטשמ תא םצמצל ךל ורזעי ןלהל םיטרופמה םימושייהו םילכה .תיד

החטבאה תרוצת ףשא

.תרשב להנמ תואשרה לעב תויהל בייח התא .החטבאה תרוצת ףשא לש ךסמ םוליצ גיצמ ןלהל

קרא עוד →

היצולובאו הירוטסיה :םוחת רקב והמ

.1999 רבמצדב 15-ב (RTM) רוצייל ררחוש אוה רשאכ 1999 ףוסב Active Directory םע דו

.םוחת רקב לע רבדנ ונלש ךירדמה לש הז קלחב

?םוחת רקב והמ

!היירפס לבקל לכות אל ,םוחת רקב אלל .Active Directory לש הרדשה דומע אוה םוחתה ר

:םוחתה רקב לש היצולובאה לע לכתסנ ואוב !הלש הדימה הנק וא לדוגה יפל רחא להנמ לש

תוצלמומ הדובע תוטיש - םוחת רקב לש הרדגהו הסירפ

.1999 רבמצדב 15-ב (RTM) רוצייל ררחוש אוה רשאכ 1999 ףוסב Active Directory םע דו

.הלא תוטיש םימשיימ םינוגרא הברה אל לבא .תודעותמ וללה תוטישהמ תובר .DCs תסירפ ת

ןיימודה רקב תא רידגהלו סורפל דציכ

.הלשמ םיקסיד יריצ טס לע הלעפהה תכרעמו םידרפנ קסיד יריצ לע ןמויה יצבוק ,םיקסיד

:םה םיניימוד ירקב רובע תוחפ תועמטומה תוצלמומה תוטישהמ המכ

Active Directory לש ןיימוד ירקב םע רשק רוציל ןתינ אל :ענמ

תועטה רואת

".רשק רוציל היה ןתינ אל 'ןיימוד' םוחתה רובע Active Directory (AD DC)

.רתויב תבכרומל הטושפהמ ,וזה היעבה תא רותפל ידכ ךל םישורדה םיבלשב ךתוא ךירדא ינ

האיגשה תררועתמ רשאכ

:האיגשל םיליבומה םיבלשה ןלהל .ןיימודל תרש וא הדובע תנחתל ףרטצהל הסנמ התא רשאכ

  1. :<

    קרא עוד →

2022 תרשל 2019 תרש - ןיימודה רקב תא גרדש

.Windows Server-ב לעופה םוחת רקב לש םוקמב גורדש עצבנ ונא .Windows Server 2022-

.תרשה תא חטשל ילבמ תרשה ידיקפת לכו הרמוח התוא לע רומשל הצור התא םא ןורתפה אוה

.עגפ אלל םינותנו תרש ידיקפת ,תורדגה לע הרימש ךות ,רתוי השדחל רתוי הנשי הלעפה ת

.Windows Server 2022-ל Windows Server 2019-ב לעופה םוחת רקב לש םוקמב גורדש עצב

<

.ךמתנ גורדש ביתנ הז םא קודבת הליחת ,2022 ת

קרא עוד →

םוחת רקב לש תיביטקארטניא הסינכ תעדוה רדגה

.תרשל סנכיהל םילוכי םהש ינפל חיש-וד תבית וארי םישמתשמה ,תורדגומ ולא תוינידמ תו

.Windows Server 2019 תא םיצירמה םוחת ירקבל התוא סורפאו השדח תיתצובק תוינידמ רו

./https://www.prajwaldesai.com/how-to-configure-legal-notices-on-domain-comput

- :םיכרד יתשב םוחת ירקבב תיביטקארטניא הסינכ תעדוה רידגהל לוכי התא לכמ רתוי

  • .הסינכ לכב ותוא ליעפהלו בינגמ טפירקס בותכל לוכי התא
  • .תיתצובק תוינידמ תועצמאב תיטפ

    קרא עוד →

SCCM ןיימוד ירקב לש ףוסיא תתליאש

.הטושפ התליאשב שמתשהל לוכי התא ,דחא םירישכמ ףסואב ךלש ןיימודה ירקב לכ תא ץבקל

.תושירד ךמס לע םיפסוא רוציל ךילע היהיש ןכתיי םלוא םינבומ םיפסוא םע עיגמ SCCM .

.הזה טסופה תא ארק ,םידיינ םירישכמ רובע SCCM תותליאש תא תולגל ידכו .הז טסופב ןי

.םוחת ירקבב םינכוס ןיקתהל תורשפאה תא תללוכ אל חוקלה לש הפיחדה ,לדחמ תרירבכ .םו

./ https://www.prajwal.org/target-machine-is-a-dc-not-processing-this-ccr - אב

קרא עוד →

ץרפתהל ליחתמ אוהש ינפל ןיימוד רקב לש יוביג הלג

!תוריהמב ךלש Active Directory-ה תביבס לכ ינפ לע טשפתהל לוכי יוגש דחא יוניש לופ

ןיימוד רקב לש םייוביג םילעופ דציכ הנבה

?הרקמ לכב "הבוגמ" Active Directory םא עבוק התא ךיא

.תוציחמ וא םידדוב תומש ירשקה לש יוביגו תוינטרפ רתוי לבקל וליפא לוכי התא .םוחת

.הזה ךיראתה תא לואשל ןכמ רחאל לכות repadmin תורישה תינכות תועצמאב .DC-ב דעותמ

Repadmin ב הנבומה רזע ילכ אוה-Wind

קרא עוד →

[רתפנ] "Active Directory לש ןיימוד רקב םע רשק רוציל ןתינ אל"

.דימתל וז היעב (רותפלו) ןוחבאל םיבלשה תא דמל ,הז רמאמב .

תא דרוה .סג חוכ תפקתה לומ ךלש תואמסיסה תוינידמ לש תויביטקפאה תא דודמל ידכ

.AD ןיימודל ףרטצהל ידכ ךירצ אוהש המיאתמ SRV DNS תמושר אוצמל חילצה אל בשחמהש אי

.ךלש ןיימודל ךלש בשחמה תא רוצילו וזה האיגשה תא ןקתל ידכ םיבלש רפסמ ךרובע יתזכי

םינוכנה DNS יתרשב שמתשמ התאש אדו קרא עוד →

תניינעמ האוושה :Active Directory תמועל םוחת רקב

.דחי םידבוע םהינש דציכ רתוי בוט ןיבהל ךל רוזעת וללה םילדבהה תרכה .םינוש ד

ב ועגפנש תואמסיס שי םאה-Active Directory תא דרוה ?ךלש Specops Password Aud

.הליל ןודעומ לע רופיסב שמתשהל ךלוה ינא ,Active Directory תמ

קרא עוד →