םיטושפ םיבלש השולשב תילאוטריו הנוכמ בונגל דציכ

."ךמצעב ןימא תויהל בייח התא ,והשימ לע ךומסל ידכ ?דחא ףא לע ךמוס אל התא .םירטוש

."תמיוסמ הדוקנל קר לבא . . .םלוכ לע ךמוס ינא" איה ךכל הדיחיה תירשפאה הבושתהש י

.םינפב ויה רבכ םה .םיכירצ ויה אל םה .רתא ףאל ורדח אל ןה יכ תורוקש תונטק תוצירפ

.'וכו םיטרס ,הקיזומב םיאלמ ויה אלא ,הנכותל רשק םוש היה אל םקלחל ,םיננוכה לכ תא

.םהל יתיכיחו םש יתבשי ,ורזח םהשכ .םיכירצ םהש VM-ה םע דחי ותוא םהל יתאצוה ,בזע

.ינויגה עמשיהל ול םורגלו רתויב ךרפומהו םמוקמה ןויערה תא תחקל לוכי אוה .המ

קרא עוד →

תוילאוטריו תויתשת רוטינל םינוכנ םילכ

.תאז השע אל דחא ףא טעמכ .חרצי והשימש וכיחו םלוכ תא וביכ םה .תולגל ידכ טושפ דוא

.תונבל םולכ םילוע אל VMs .המ זא ,םירמואו הז לע םילכתסמ ויה םישנאה בור .תמאב שר

.תרדגומ האצוה - תונוישיר .(ןוסחא דוע תונקל תכלל הצור ינא ןכ םא אלא) תרחא הנוכמ

.םינוזיאו םימלב לש תכרעמ רמוא הזו ,תריינ רמוא הזו ,םייונב םה ובש ןפואה תא רידס

:םהילע לכתסהל יאדכש םירבד המכ הנה ,ןכבו ?הזה ספוטב בותכ המ .ספוטב הליחתמ וזה ת

VMware תרש תחטבאב תודקמתה :תילאוטריו הביבס ךותל תוארנ

.ךלש םיכרצה תא תרשי "SysAdmin ןיזגמ" לש הז ןויליג ,םהמ דחא התא םא .יופצ יתלבל

.תונורחאה םינותנה תורפה לש תויללכ תוריקסב םג הסוכמ הז אשונ .תכרעמ ילהנמל IT-ל

 • VMware תביבס תחטבא אשונב תוליבומ תוצע הלג
 • תונורחאה םינותנה תורפה לע דמל
 • VMware תרש רובע תירוקמ תרוקיב רדגהו ריהמ ךירדמב ןייע
 • תואמסיס לוהינל םילכ לע תיעוצ

  קרא עוד →

היצזילאוטריו תחטבא לש תודוסיה

:תעדל ךירצ התאש הרוצתה תויגטרטסאו םיירקיעה םיכילהתהמ המכ ריבסמ הז רמאמ .ןנעו ת

 • תוליבומ היצזילאוטריו תחטבא תויעב

  • תוינוציח תופקתה
  • VM ירישכמב תונומת לש הרימש
  • קחורמ ףוסמל חראמ ןיב הקבדהו הקתעה וא ,חראמל VM ןיב םיצבק ףותיש
  • קרא עוד →

Windows 11-ב םיילאוטריו הדובע תונחלוש להנלו רידגהל דציכ

.יביטקודורפו ןגרואמ ראשיהל ךל תרזועו ,םהמ דחא ל

.תונולחה תא םסקמלו רעזמל ךרטצתש ילבמ ןהיניב תולקב רובעלו ינשה דצב ךלש רודיבהו

. תולקב הדובע תונחלוש רפסמל תשגלו ףיסוהל אילפהל טושפ הז תא הכפה תומישמה תרושב

('וכו הדובע תונחלוש ןיב תויצקילפא תרבעה ,הדובע תונחלוש לש תישיא המאתה ,הדובע

.Windows 11-ב םיילאוטריו הדובע תונחלוש םע דובעלו רוציל דציכ

קרא עוד →

VirtualBox-ב VMware ESXi ןיקתהל דציכ

.רוציי תוביסמ אלו vSphere תונוכתב תוסנתהו הקידב

בושח:

תנקתהל הרמוח תושירד ESXi VSphere Hypervisor ב-VirtualBox:

דבעמ: תוביל יתש תלעב תו

* תורעה:

2. םא

קרא עוד →

(רתפנ) .Java Virtual Machine תא רוציל ןתינ אל :ןוקית

Java ב ובתכנש תויצקילפא וא םיקחשמ .תרשה דצב תוינכותו םימושייו םיקחשמ תריציל ר

."אצת תינכותה .תינלטק הגירח העריא :האיגש .Java Virtual Machine תא רוציל ןתינ

.Windows 10/11 הלעפהה תכרעמב ,"Java לש תילאוטריווה הנוכמה תא רוציל ןתינ אל" J

*.Windows 10/11

קרא עוד →

(הרתפנ) VirtualBox 0x000000C4 תאיגש :ןוקית

לחתאל ךירצ ךלש בשחמה.

.הלעפהה רותפכ תא קיזחהל אנ

VirtualBox 0x00000

קרא עוד →

vSphere Hypervisor ESXi 6.7-ב תילאוטריו הנוכמ רוציל דציכ

.vCenter for Windows תרשמ וא ESXi hypervisor חראמ חוקלמ

.הבחרהל ןתינו לוהינל הסירפה ךילהת תא ךופהלו ןמז ךל ךוסחל תולוכיש תופסונ תונוכ

.Windows רובע vCenter Server-בו vSphere ESXi-ב VM תסירפ רובע תונימזה תונוכתה

VMware ESXi Hypervisor

:תוילאוטריו תונוכמ לש תואבה הסירפה תויורשפאב ךמות VMware לש Hypervisor vSpher

 • השדח תילאוטריו הנוכמ רוצ ה תרמוח תא תישיא םיאתהל לכות .ספאמ-VMs. תילאו
 • ץ

  קרא עוד →

(רתפנ) .Windows 10/11-ב דואמ טאל לעופ VirtualBox :ןוקית

.הטמל אורקל ךשמה ,רתוי רהמ ץורל VirtualBox-ל םורגל ךנוצרבו וזכ היעבב לקתנ התא

.Windows 11-ו Windows 10 הלעפהה תכרעמ תחת VirtualBox לש םיעוציבה תא לעייל תוט

.Windows 11/10-ב טאל לעופ VirtualBox Machine :ןוקית

 1. .Hypervisor-ו Hyper-V תא תבשה
 2. .חרוא תופסות תא שדחמ ןקתהו רסה
 3. קרא עוד →